top of page

Na temelju članka 18. i 55. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014.) i članka 22. Statuta Katedre Čakavskog sabora Kostrena od 22. listopada 2002. godine, Skupština Katedre Čakavskog sabora Kostrene održana 14. srpnja 2015. donosi novi:

 

S T A T U T

KATEDRE ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Katedra Čakavskog sabora Kostrena (u daljnjem tekstu Katedra) je nevladina, nepolitička i neprofitna udruga u oblasti kulture, osnovana sa ciljem istraživanja, poticanja i prezentiranja bogate kulturne i zavičajne baštine na području Općine Kostrena.

 

Članak 2.

 

Katedra je osnovana na osnivačkoj skupštini Katedre održanoj 25. srpnja 1997.godine kada je donijet Statut koji je izmijenjen i dopunjen na sjednici Skupštine Katedre 14. ožujka 2007. godine. Upisom u Registar udruga Republike Hrvatske od dana 2. prosinca 1997. godine i upisom promjena Statuta od 19. rujna 2007. godine Katedra je stekla pravnu osobnost. Registarski broj Katedre je 08000015.

 

Članak 3.

 

Ovim Statutom utvrđuje se:

 • naziv, sjedište i znak Katedre,

 • područje na kojem Katedra djeluje,

 • ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju,

 • zastupanje i predstavljanje Katedre,

 • ostvarivanje javnosti rada Katedre,

 • članstvo, oblici sudjelovanja članova u aktivnostima Katedre i članarina,

 • prava, obveze i stegovna odgovornost članova Katedre,

 • tijela upravljanja, njihove ovlasti i način odlučivanja,

 • uvjeti i način izbora i opoziva tijela Katedre, te imenovanja likvidatora,

 • mandat članova tijela Katedre,

 • raspolaganje mogućom dobiti i imovinom Katedre,

 • prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Katedre.

 

Članak 4.

 

Naziv Udruge glasi: Katedra Čakavskog sabora Kostrena. Sjedište Katedre je u Kostreni, Glavani 82 D. Znak Katedre je okrugao, na podlozi od kompasove ruže vjetrova je stilizirano jedro kojem su na donjem rubu četiri glagoljska slova  K Č S K, a s vanjske strane znaka piše s lijeva na desno KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA.

 

Članak 5.

 

Katedru zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik, te predsjednik Skupštine. Katedra djeluje na području Općine Kostrena, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. Osoba ovlaštena za zastupanje: odgovara za zakonitost rada Katedre, vodi poslove Katedre sukladno odlukama Skupštine, odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Katedre te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Katedre.

 

Članak 6.

 

Katedra teritorijalno djeluje na području Općine Kostrena. Katedra je član zajednice udruga Katedara Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju. U Skupštinu Čakavskog sabora svaka članica imenuje člana Skupštine i njegova zamjenika. Predsjednik Katedre je član Skupštine Čakavskog sabora po položaju, dok njegova zamjenika bira Skupština Katedre na prijedlog Izvršnog odbora Katedre.

 

Članak 7.

 

Katedra ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U kružnom obliku piše KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA, a u sredini, u vodoravnoj crti KOSTRENA. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Katedre, te financijska i druga dokumentacija. Katedra ima svoj žiro-račun i sredstvima posluje u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

 

Rad Katedre je javan. Javnost rada ostvaruje se i osigurava pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Katedre i javnosti putem pisanih materijala (izvješćima o ostvarenim programima), putem sjednica tijela Katedre, putem javnih glasila, medija, plakata, formiranjem web stranice Katedre i dr. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Katedre i izvještavati javnost o radu tih tijela i Katedre. Javnost se može isključiti samo u iznimnim slučajevima kada se raspravlja o razlozima  kojima bi se nanijela šteta ugledu Katedre. Članovi Katedre obavještavaju se o radu Katedre dostavom pisanih materijala i putem sjednice Katedre. Za javnost Katedre odgovoran je predsjednik Katedre. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Katedra može izdavati periodične publikacije ili glasilo sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti. Odluku o izdavanju periodičnih publikacija i glasila donosi Skupština. Katedra je izdavač Zbornika «Život, kultura i povijest Kostrene» i drugih oblika proznih djela i poezije. Upravni Odbor Katedre imenuje Uredništvo i Glavnog urednika Zbornika, a za svako izdanje može imenovati Gosta urednika (jednog ili više).

 

II. CILJEVI KATEDRE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU

 

Članak 9.

 

Katedra, sukladno ciljevima, djeluje na području Kulture i umjetnosti. Katedra je osnovana u svrhu ostvarivanja sljedećih ciljeva:

 • istraživanje, promicanje i popularizacija umjetnosti i znanstvenih područja koja se bave hrvatskom narječnom kulturom, posebice čakavskom,

 • istraživanje, poticanje, očuvanje i učenje čakavskog jezika i čakavskog govora Kostrene,

 • istraživanje, proučavanje i obnavljanje kulturnih i tradicijskih običaja Kostrene,

 • istraživanje i proučavanje prošlosti Kostrene,

 • poticanje izdavačke djelatnosti iz područja znanosti i kulture,

 • unapređivanje, njegovanje i proučavanje glazbenog, likovnog, plesnog i scenskog narodnog i umjetničkog izraza te ostalih oblika kulture Kostrene,

 • podizanje razine društvene osviještenosti o čakavskom jeziku kao živom govoru.

 

Članak 10.

 

Ostvarivanje ciljeva iz članka 9. ovog Statuta zbog kojih je osnovana Katedra, provodi se na sljedeće načine:

 • održavanjem i organizacijom raznih manifestacija kulturnog ili znanstveno-stručnog karaktera, znanstveno-stručnih skupova, predavanja, diskusija, izložbi, smotri, susreta, seminara i sličnih programa (tematskih radionica, festivala),

 • prikupljanjem pisanih i drugih materijala, organiziranjem rada pisane i elektroničke arhive,

 • poticanjem, promicanjem i razvojem volonterskog rada,

 • praćenjem i proučavanjem literature, istraživanjem, prikupljanjem i poticanjem književnog stvaralaštva na čakavskom i standardnom hrvatskom jeziku,

 • zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara,

 • razvojem i promicanjem znanosti, obrazovanja i kulture,

 • poticanjem izdavačke djelatnosti iz područja znanosti i kulture,

 • suradnjom s drugim udrugama, organizacijama i institucijama na području Općine Kostrena, Primorsko-goranske županije i na području Republike Hrvatske,

 • učešćem na susretima, festivalima, skupovima, kongresima i konvencijama od interesa za Katedru,

 • dodjeljivanjem nagrada i priznanja,

 • poticanjem kreativnosti, umjetničkog stvaralaštva, mašte i slobodnog razmišljanja,

 • kreativnim osmišljavanjem slobodnog vremena mladih,

 • sudjelovanjem u kulturnom razvoju Općine Kostrena u suradnji sa drugim institucijama,

 • organiziranjem izvanškolskih i izvannastavnih oblika znanstvenog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te drugih oblika promicanja kulture i znanosti.

 

Članak 11.

 

U interesu ostvarivanja programa i djelovanja Katedra se može udruživati s drugim katedrama čakavskog sabora i srodnim udrugama. Odluku o udruživanju donosi Skupština Katedre 2/3 (dvotrećinskom) većinom prisutnih članova Skupštine Katedre, prihvaćanjem sporazuma o međusobnoj suradnji i udruživanju kojeg potpisuje predsjednik ili ovlaštena osoba Katedre. U interesu boljeg rada Katedra može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, sekcije, ogranke, klubove i slično) na području na kojem djeluje. Ovi ustrojstveni oblici nemaju status pravne osobe. U interesu ostvarivanja programa i djelovanja, Katedra se može udruživati i surađivati s ostalim katedrama Čakavskog sabora, kao i sa srodnim udrugama i institucijama s područja Republike Hrvatske. Katedra može surađivati s kulturno-znanstvenim i stručnim institucijama u inozemstvu  u skladu s međunarodnim sporazumima o kulturnoj razmjeni i suradnji. Suradnja Katedre i drugih udruga u zemlji i inozemstvu odvija se putem nositelja programa imenovanog odlukom nadležnog tijela Katedre.

 

III. ČLANSTVO U KATEDRI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

 

Članak 12.

 

Član Katedre može biti svaka fizička i pravna osoba koja ispuni pristupnicu za članstvo u Katedri. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Malodobna osoba ne plaća godišnju članarinu Katedri.

 

Članak 13.

 

Katedra osim redovnih članova, može imati i počasne, pridružene i podupiruće članove, te određene skupine, npr. «mali čakavčići» i sl. Redovan član Katedre može postati svaka fizička osoba koja prihvaća Statutarne odredbe Katedre, ispunjavanjem pristupnice za članstvo u Katedri i plaćanjem godišnje članarine Katedri. Počasnim članom Katedre može postati fizička osoba koja je izuzetno zaslužna za unapređenje rada Katedre, temeljem odluke Skupštine Katedre, a na prijedlog Upravnog odbora Katedre. Počasni član ne plaća godišnju članarinu Katedre. Pridruženim članom Katedre mogu postati udruge, ustanove ili trgovačka društva. Članom Katedre može postati i strana fizička i pravna osoba u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

Članak 14.

 

Katedra je dužna voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način. Obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi, datumu pristupanja Katedri, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Katedri. Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 15.

 

Katedra se temelji na volonterskom radu svojih članova. Član Katedre ima prava i obveze koja ostvaruje i izvršava kroz aktivno sudjelovanje u radu Katedre.

 

Članak 16.

 

Prava i obveze člana Katedre su sljedeća:

 • da bira i bude biran u tijela Katedre,

 • da aktivno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Katedre kroz djelatnost Katedre,

 • da bude obaviješten o radu Katedre i njezinih tijela te materijalno-financijskom poslovanju Katedre,

 • da daje prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Katedre i njezinih tijela,

 • da se pridržava odredbi ovog Statuta i drugih akata Katedre,

 • da redovito i aktivno djeluje u radu ustrojstvenih oblika Katedre,

 • da čuva interese i podiže ugled Katedre,

 • da redovito plaća članarinu.

 

Članak 17.

 

Iznos članarine određuje Skupština Katedre. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva.

 

Članak 18.

 

Članstvo u Katedri prestaje :

 • prestankom djelovanja Katedre,

 • pisanom izjavom člana Katedre o istupanju iz članstva uz povrat iskaznice,

 • neredovitom uplatom članarine (uzastopno najmanje dvije godine),

 • odlukom Skupštine Katedre o isključenju člana.

 

Članak 19.

 

Član može biti isključen iz Katedre iz sljedećih razloga:

 • ako krši odredbe ovog Statuta,

 • ako svojim radom prouzroči štetu Katedri (materijalnu ili nematerijalnu) prema odluci Upravnog odbora Katedre,

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Katedre i o tome pisanim putem obavještava isključenog člana Katedre. Isključeni član Katedre može podnijeti Skupštini Katedre žalbu na odluku o isključenju u roku od 15 dana od primitka pisane odluke Upravnog odbora o isključenju.

 

IV. TIJELA KATEDRE

 

Članak 20.

 

Tijela Katedre su:

 • Skupština Katedre,

 • Predsjednik Katedre,

 • Dopredsjednik Katedre,

 • Tajnik Katedre,

 • Upravni odbor Katedre,

 • Nadzorni odbor Katedre.

 

A) SKUPŠTINA KATEDRE

Članak 21.

 

Skupština Katedre je najviše tijelo Katedre. Skupštinu čine svi punoljetni članovi Katedre, a njen rad  je javan. Pridružene članice Katedre mogu prisustvovati sjednicama Skupštine bez prava odlučivanja. Skupština imenuje predsjednika Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine. Predsjednik Skupštine zastupa Katedru.

Skupština Katedre:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,

 • donosi druge akte potrebne za djelovanje Katedre,

 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Katedre, članove Upravnog i Nadzornog odbora Katedre,

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

 • razmatra i usvaja godišnje financijsko izvješće Katedre,

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Katedre,

 • odlučuje o suradnji Katedre s drugim udrugama, učlanjivanju u druge udruge i udruživanju s drugim udrugama,

 • rješava žalbe članova Katedre,

 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Katedre, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora,

 • imenuje predsjednika Skupštine,

 • odlučuje o načinu upravljanja imovinom Katedre,

 • odlučuje o žalbama na rješenja drugih tijela ili organa Katedre,

 • donosi odluku o prestanku rada Katedre i raspodjeli preostale imovine Katedre,

 • odlučuje i o drugim pitanjima značajnim za rad Katedre utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu u nadležnosti drugog tijela Katedre.

 

Članak 22.

 

Skupština Katedre može biti redovna i izvanredna. Redovnu Skupštinu, temeljem odluke Upravnog odbora saziva predsjednik Katedre dostavljanjem poziva (u pisanom ili elektroničkom obliku), najmanje osam dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje. Izvanrednu sjednicu Katedre može sazvati predsjednik Katedre na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/5 (jedne petine) ukupnog broja članova Katedre ili na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova Upravnog odbora. Ako predsjednik Katedre ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnijetog zahtjeva, Skupštinu ima pravo sazvati predlagač. Na izvanrednoj Skupštini Katedre razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana izvanredna Skupština. Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja Udrugom propisanim Statutom istekao mandat, Skupštinu u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Udruge upisanih u popis članova.

 

Članak 23.

 

Skupština Katedre može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Katedre.

 

B) PREDSJEDNIK KATEDRE

Članak 24.

 

Predsjednika Katedre bira Skupština Katedre na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Katedre je ovlaštena osoba za zastupanje Katedre. Predsjednik Katedre može biti biran više puta. Skupština Katedre može razriješiti predsjednika Katedre i prije isteka vremena za koje je izabran ako prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene mu obveze.

 

Članak 25.

 

Predsjednik Katedre:

 • predstavlja i zastupa Katedru,

 • odgovara za zakonitost rada Katedre,

 • vodi poslove Katedre sukladno odlukama Skupštine Katedre,

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini Katedre prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,

 • dostavlja zapisnik sa Skupštine Katedre nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Katedre,

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

 • rukovodi radom Katedre između sjednica Skupštine,

 • provodi odluke Skupštine i obavlja druge poslove po nalogu Upravnog odbora i Skupštine Katedre,

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Katedre.

 

C) DOPREDSJEDNIK KATEDRE

Članak 26.

 

Dopredsjednika Katedre imenuje Skupština Katedre na mandat u trajanju od četiri godine. Dopredsjednik može biti biran više puta. Dopredsjednik u svim poslovima zamjenjuje predsjednika Katedre, u slučaju njegove odsutnosti.

 

D) TAJNIK KATEDRE

Članak 27.

 

Tajnika Katedre imenuje Upravni odbor na mandat u trajanju od četiri godine. Tajnik Katedre obavlja sljedeće poslove:

 • vodi sve administrativne poslove Katedre,

 • vrši financijske transakcije po nalogu predsjednika,

 • surađuje s osobom zaduženom za vođenje poslovnih knjiga Katedre,

 • sudjeluje u pripremanju financijskog plana,

 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Katedre,

 • organizira i vodi arhivu Katedre,

 • vodi registar članova Katedre,

 • radi i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu predsjednika i članova Upravnog odbora Katedre.

Tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Katedre.

 

E) UPRAVNI ODBOR KATEDRE

Članak 28.

 

Upravni odbor Katedre je izvršno tijelo Katedre, ima jedanaest članova koje bira Skupština Katedre na vrijeme od četiri godine. Upravni odbor Katedre:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Katedre i njegovih izmjena i dopuna,

 • predlaže Skupštini prijedlog plana godišnjih aktivnosti i financijski plan,

 • podnosi Skupštini Katedre godišnje izvješće o svom radu i financijskom poslovanju,

 • brine o informiranju članova Katedre i javnosti,

 • odlučuje o korištenju imovine Katedre,

 • osniva odbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarenju ciljeva Katedre,

 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština Katedre stavi u nadležnost.

 

Članak 29.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Katedre ili dopredsjednik. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova. Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se kao trajni dokument čuva u arhivi Katedre.

 

Članak 30.

 

Upravni odbor Katedre iz svojih redova bira rizničara Katedre, na vrijeme do četiri godine. Rizničar Katedre obavlja sljedeće poslove:

 • vodi blagajnu Katedre sukladno odredbama o financijskom poslovanju,

 • vrši financijske transakcije gotovinskog prometa novcem po nalogu predsjednika,

 • surađuje s osobom zaduženom za vođenje poslovnih knjiga Katedre,

 • surađuje s tajnikom pri pripremanju financijskog plana,

 • surađuje s osobom zaduženom za vođenje poslovnih knjiga kod izrade godišnjeg financijskog izvješća,

 • radi i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu predsjednika i članova Upravnog odbora.

 

Članak 31.

 

Upravni odbor Katedre može osnovati povjerenstva i druga povremena radna tijela Katedre u svrhu realizacije pojedine aktivnosti Katedre. Predsjednik i članovi povjerenstava i drugih povremenih radnih tijela iz redova članova Katedre predlažu se i biraju za razdoblje koje je potrebno za realizaciju povjerenog im zadatka, a o svom radu podnose izvješća Upravnom odboru Katedre.

 

F) NADZORNI ODBOR

Članak 32.

 

Nadzorni odbor Katedre ima 3 člana koje bira Skupština Katedre na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora. Nadzorni odbor Katedre pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni svi članovi, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih osoba. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Katedre.

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor Katedre razmatra i nadzire:

 • rad svih tijela Katedre,

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata Katedre,

 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Katedre,

 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata Katedre.

 

Članak 34.

 

Nadzorni odbor Katedre ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Katedre. Upravni odbor i svaki član Katedre dužan je bez odlaganja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke, i dati tražene obavijesti. Ako Nadzorni odbor Katedre utvrdi nepravilnosti u financijskom poslovanju, nemarnost u izvršavanju poslova ili povredu Statuta i drugih akata Katedre, ima pravo sazvati sjednicu Upravnog odbora Katedre. Ako se Upravni odbor ne sastane na poziv Nadzornog odbora ni nakon drugog pozivanja, predsjednik Nadzornog odbora Katedre, ima pravo sazvati sjednicu Upravnog odbora Katedre. Članovi Nadzornog odbora Katedre mogu biti prisutni na sjednicama Upravnog odbora Katedre, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 35.

 

Mandat u svim tijelima Udruge traje četiri godine. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 36.

 

Postupak za opoziv predsjednika Udruge, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje. Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članstva Skupštine. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li pristupiti glasovanju o opozivu. Predsjednik Udruge, odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova. Ako razrješava cijelo tijelo, Skupština tada bira novo tijelo s novim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela Skupština tj. tijelo koje je izabralo članove, bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

 

V. IMOVINA KATEDRE

 

Članak 37.

 

Imovinu Katedre čine:

 • novčana sredstva koja je Katedra stekla uplatom članarina,

 • dobrovoljni prilozi i darovi,

 • novčana sredstva dobivena za financiranje programa i projekata Katedre iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 • novčana sredstva dobivena za prijavljene projekte Katedre na natječaje,

 • novčana sredstva fondova Europske unije i drugih fondova,

 • knjige i slike koje su popisane i evidentirane kao imovina Katedre u skladu s pravilima struke koje nalažu vrednovanje i popis takve imovine,

 • druga novčana sredstva dobivena u skladu sa zakonom,

 • druge pokretnine i imovinska prava stečena djelovanjem Katedre.

 

Članak 38.

 

Katedra najmanje jednom godišnje o svom radu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava,  a putem svoje web stranice obavještava i širu javnost. Katedra je obvezna sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata. Katedra je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Za svoje obveze Katedra odgovara cjelokupnom imovinom. Članovi Katedre ne odgovaraju za obveze Katedre. Pravo i odgovornost u raspolaganju imovinom Katedre ima predsjednik Katedre. Nad Katedrom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

 

VI. STATUT I DRUGI AKTI KATEDRE

 

Članak 39.

 

Statut je temeljni opći akt Katedre i svi drugi akti usklađuju se s odredbama Statuta. Upravni odbor razmatra prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta, utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna odnosno prijedlog novog Statuta i upućuje na raspravu i usvajanje članovima Skupštine Katedre. Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Katedre.

 

VII. PRIZNANJA I NAGRADE

 

Članak 40.

 

Skupština Katedre može dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Katedre i drugim osobama čijim radom i zalaganjem je došlo do boljeg ostvarivanja ciljeva Katedre i većeg ugleda Katedre. Priznanja i nagrade koje uručuje Katedra uredit će se posebnim pravilnikom kojeg će donijeti Skupština Katedre na prijedlog Upravnog odbora Katedre.

 

VIII. PRESTANAK RADA KATEDRE

 

Članak 41.

 

Katedra prestaje djelovati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Katedre imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi posebne odluke Skupštine.

 

Članak 42.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga i ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.Postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak djelovanja Katedre provodi se prema odredbama Zakona o udrugama.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni 14. srpnja 2015.

PREDSJEDNICA UDRUGE:

Anđelka Rasol

 

 

bottom of page